good电影网站

good电影网站

治法利小便以解湿,逐热邪以解暑,则上下之气通,而湿与暑尽散矣。连服四剂,瞳子渐小,再服四剂,而视物有准矣,服一月全愈。

肺无火炼,则金必制木,肝不能生金,而心气益困。胆欲通于心,而邪不许;胆欲交于肾,而邪又不许,此目之所以眵眵,而耳之所以聩聩也。

此症非用白虎汤以急救胃火,则肾水立时熬干,身成黑炭矣。而金石之药,必经火,其性燥烈,加之鼓勇浪战,又自动其火,战久则乐极情浓,必然大泄其精,倍于寻常。

方夫气海之穴,前与丹田相通,乃生气之原也,故灸之而阳回。然见阳气之旺又助阳而不助阴。

阴见邪之助阳也,又妒阳之旺而相战,阳又嫌邪之党阳也,欲嫁其邪于阴,而阴又不受,于是阴阳反乱,气不相通,上不能升,下不能降,霍乱吐泻拂于中,角弓反张困于外,阴不交于阳而作寒,阳不交于阴而作热。盖肺燥即不能制肝胆之过旺也,且肺燥必取给于胃,则胃土益加干枯,其火愈炽矣。

人有夏日自汗,两足逆冷至膝下,腹胀满,不省人事,人以为阳微之厥也。盖热则肾水大乏,乏则惟恐心气之来夺,乃吝而颤,非寒而颤也。

Leave a Reply